Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Laappune 7-13

Asttiro 6-10

Laappune 7-13
 • Mazamure 24nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Asttira Yihoowayyoonne A Asaayyo Gaada Ba Goˈˈaa Aggabayaasu”: (10 daq.)

  • Ast 8:3, 4—Asttiro hirggissiyaabi xayikkonne, haratu gishshawu a ba shemppuwaa aatta immaasu (ia 142-143 ¶24-25)

  • Ast 8:5—Asttira Arxxekssiisa hiillan haasayissaasu (w06-AM 3/1 11 ¶8)

  • Ast 8:17—Daroti Ayhuda haymaanootiyaa kaalliyoogaa doommidosona (w06-AM 3/1 11 ¶3)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Ast 8:1, 2—Biniyaami ‘omooddidobaa omarssi shaakkanaagaa’ xeelliyaagan Yaaqoobi hayqqana haniiddi yootido hiraagay waani polettidee? (ia 142, saaxiniyaa)

  • Ast 9:10, 15, 16—Aquwaa bonqqiyoogee awaajjuwan paqqadettikkonne, Ayhudati bonqqibeennay aybissee? (w06-AM 3/1 11 ¶4)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaariyaanaa?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe taani haggaazuwan goˈettana danddayiyoobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: Ast 8:1-9 (4 daq. woy sima)

MINNADA HAGGAAZA

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA