Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Hayquwaappe Denddana Danddayiyoy Wozuwaa Baggaara

Hayquwaappe Denddana Danddayiyoy Wozuwaa Baggaara

Godaa Kahuwaa wodee wozuwaa baggaara nuuni demmana anjjuwaabaa, leemisuwawu hayqqidaageetu dendduwaabaa qoppana danddayiyo wode. Yihooway asay hayqqanaadan mule halchibeenna. Nuna keehi azzanttiyaabaappe issoy siiqiyo uri hayqqiyoogaa gididoy hegaassa. (1Qor 15:26) Yesuusi ba erissiyo ashkkarati Alˈˈaazari hayqqin azzanidoogaa beˈidi keehi qarettiis. (Yoh 11:33-35) Yesuusi muleera ba Aawaa mala gidiyo gishshawu, nu siiqiyoogeeti hayqqin nuuni azzaniyo wode Yihoowaykka keehi qarettiyoogaa ammanettana danddayoos. (Yoh 14:7) Yihooway ba ashkkarata hayquwaappe denttana wodiyaa laamotiyo gishshawu, nuunikka laamotana koshshees.—Iyy 14:14, 15.

Yihooway ubbabaa maara oottiyo gishshawu, hayqqidaageeta i wogaaninne maaran denttana giidi qoppiyoogee bessiyaaba. (1Qor 14:33, 40) Balee attin, hayquwaappe denddiyaageeta mokkana. Intte siiqiyo uri hayqqiyo wode, dendduwaa hidootaabaa wotti dentti qoppeetii? (2Qor 4:17, 18) Wozuwaa giigissido gishshawunne hayqqidaageeti denddanaagaa Geeshsha Maxaafan qonccissido gishshawu, Yihoowa galateetii?—Qol 3:15.

  • Ne laggetuppenne ne dabbotuppe hayquwaappe denddin beˈanawu neeni keehi laamotiyoogeeti oonee?

  • Geeshsha Maxaafan etabay odettido asatuppe neeni gayttada haasayissanawu keehi koyiyoy oonee?