Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Laappune 14-20

Iyyooba 1-5

Laappune 14-20
 • Mazamure 11nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Paacee Gakkishinkka Iyyoobi Xoossan Ammanettiis”: (10 daq.)

  • [Iyyooba Maxaafaa Erissuwaa giyo biiduwaa bessa.]

  • Iyy 1:8-11—Yihoowawu ammanettanaadan denttettidabaa xeelliyaagan Seexaanay Iyyooba mootiis (w11 5/1 19 ¶6-8; w09 4/1 11-12 ¶3-4)

  • Iyy 2:2-5—Seexaanay asay ubbay Yihoowawu ammanettenna giidi mootiis (w09 4/1 12 ¶6)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Iyy 1:6; 2:1—Yihooway ba sinttan eqqanaadan paqqadiyoy oossee? (w06-AM 3/15 13 ¶6)

  • Iyy 4:7, 18, 19—Elifaazi Iyyoobawu yootido worddobay aybee? (w14 3/15 12-13 ¶3; w05-AM 9/15 26 ¶4-5; w95-AM 2/15 27 ¶5-6)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaariyaanaa?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe taani haggaazuwan goˈettana danddayiyoobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: Iyy 4:1-21 (4 daq. woy sima)

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: wp16.2 koyro sinttaa—Zaaretta oychanawu maaddiyaabaa ootta. (2 daq. woy sima)

 • Zaaretti Oychiyo Wode: wp16.2 wurssetta sinttaa—Hara wode oychanawu maaddiyaabaa ootta. (4 daq. woy sima)

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode: fg timirtte 2 ¶2-3 (6 daq. woy sima)

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 41

 • Laggeti Iitabawu Denttettiyo Wode Eqetta!: (15 daq.) Tobbiyoogaa. Laggeti Iitabawu Denttettiyo Wode Eqetta! giyo jw.org saytiyan deˈiya biiduwaa bessa. (GEESHSHA MAXAAFAA TIMIRTTIYAA giyaagaa garssan YELAGATA giyaagaa xeella.) Hegaappe simmin, kaallidi deˈiya oyshata oycha: Naata timirtte keettan iitabawu denttettiyaabay aybee aybee? Eti Kessaabaa 23:2n deˈiya maaraa waati kaallana danddayiyoonaa? Laggeti iitabawu denttettiyo wode eqettanawunne Yihoowawu ammanettidi deˈanawu naata minttettana danddayiya oyddubay aybee? Yelagati oottido ufayssiyaabaa yootanaadan shoobba.

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: ia shem. 11 ¶1-11 (30 daq.)

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 149nne Woosaa