Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Neeni Etappe Ay Tamaarana Danddayay?

Neeni Etappe Ay Tamaarana Danddayay?

Neeni ooratti sunttettida gubaaˈiyawu oottiyaagee woy gubaaˈe cimee? Ne gubaaˈe cimatuyyo woy gubaaˈiyan oottiyaageetuyyo baynna ooso eray, hiillay woy timirttee neeyyo deˈana danddayees. Gidikkokka, ceegatettaa, sahuwaa woy qassi so asaa aawatettaa gaasuwan, gubaaˈiyan oottana danddayibeenna ayyaanaaban diccida ishanttuppe darobaa tamaarana danddayaasa.

OOSUWAA MEEZEE DEˈIYO ATTUMA ASATA BONCHCHA GIYO BIIDUWAA BEˈITE; YAATIDI KAALLIDI DEˈIYA OYSHATA ZAARITE:

  1. 1. Ishaa Richardoy ishaa Beela bonchchiyoogaa waati bessidee?

  2. 2. Beeni mooridobay aybee, qassi aybissi?

  3. 3. Beeni Elssaaˈa leemisuwaappe ay tamaaridee?

  4. 4. Neeni isha gidin woy michcho gidin, oosuwaa meezee deˈiyo ne mala Kiristtaaneta bonchchiyoogaa waata bessananne etappe tamaarana danddayay?