Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Isiine 1-7

QOLASIYAASA 1-4

Isiine 1-7
  • Mazamure 56⁠nne Woosaa

  • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

MINNADA HAGGAAZA

  • Nabbabanawunne Tamaarissanawu Keehippe Minna: (10 daq.) Tobbiyoogaa. Likkenne Ammanttiyaagaa giya biiduwaa bessa; yaatidi Tamaarissanawu giya brooshuriyaa timirtte 7 tobbite.

  • Haasayaa: (5 daq. woy sima) w04-AM 5/1 19-20 ¶3-7—Huuphe yohuwaa: Issi Issi Kiristtaaneti PHawuloosa Waati ‘Maaddidonaa’? (Qol 4:11) (th xinaate 7)

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

  • Mazamure 17

  • Timirtte Konttiyaa Irpporttiyaa 2018: (15 daq.) Biiduwaa bessa. Yaatidi ha oyshata tobbite: Nu dirijjitiyaa oosuwawu harasaa biyoogee keehi koshshiyoy aybissee? Waanna biiruwan deˈiya issisaa biyaageeta kaalliya kifilee Xoossaa Kawotettawu imettiya miishshaa waati maaraa goˈettii? Issisaa biya aassiyaageeti dirijjitiyaa miishshaa qoraphanawu ay oottana danddayiyoonaa? Gita shiiquwawu dumma dumma biittaappe 2019n baana imattata waanna biiruwan deˈiya issisaa biyaageeta kaalliya kifilee waati maaddii?

  • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: (30 daq.) lvs shem. 3 ¶10-18

  • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

  • Mazamure 48⁠nne Woosaa