Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Haasayissiyo Qofaa

Haasayissiyo Qofaa

●○○ KOYRO HAASAYISSIYO WODE

Oyshaa: Nuuni tuggatanaadan oottiyay Xoossay?

Xiqisiyaa: Iyy 34:10

Haroode: Nuuni tuggatiyo tumu gaasoy aybee?

○●○ KOYRO ZAARETTI OYCHCHIYO WODE

Oyshaa: Nuuni tuggatiyo tumu gaasoy aybee?

Xiqisiyaa: 1Yoh 5:19

Haroode: Dabloosa gaasuwan yiida tuggaa Xoossay waati xayssanee?

○○● NAAˈˈANTTO ZAARETTI OYCHCHIYO WODE

Oyshaa: Dabloosa gaasuwan yiida tuggaa Xoossay waati xayssanee?

Xiqisiyaa: Maa 6:9, 10

Haroode: Xoossaa Kawotettay aybee?