Issi yelaga ishay gubaaˈiyan loohiiddi deˈees

DE'UWAANNE HAGGAAZUWAA–XANNA'IYO XUUFIYAA Isiine 2019

Haasayissiyo Qofaa

Tuggayyo gaasuwaanne hegee waani xayanaakko kaalli kaalli asaara haasayanabaa.

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Ceega Meretaa Xayssidi Ooratta Meretaa Maayite

Xammaqetti simmidi, nuuni ceega asatettaa xayssanawu, qassi oorattaa asatettaa maayanawunne maayidi deˈanawu ubbatoo baaxetana bessees.

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

“Issoi Issuwaa Minttettitenne Maaddite”

Nuuni ubbay issoy issuwaa minttettana danddayoos. Waatidi?

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Makkalanchchay Qoncciyoogaa

Naaˈˈantto Tasalonqqe 2n odettida ‘asau qonccibeenna’ makkalanchchay erettiis.

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Loˈˈo Oosuwawu Baaxetite

Yelagata gujjin, xammaqettida ishantti baaxetana koshshees. Waanidi?

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Neeni Etappe Ay Tamaarana Danddayay?

Neeni ooratti sunttettida gubaaˈiyawu oottiyaagaa woy gubaaˈe cima gidikko, eta bonchchananne kaseegaappe aaruwan ayyaanaaban diccida ishanttuppe waata tamaarana danddayay?

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Xoossawu Aqiyoogaanne Duretettaa

Nuuni duretanawu koyiyoogaa aggidi Xoossawu aqikko, ufayttanay aybissee?

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Xoossawu Aqiyoogaanne Bollaa Minttiyoogaa

Kiristtaaneti ispporttiyaa bessiyaagaadan xeellanaadan maaddiya Geeshsha Maxaafay yootiyo maarati aybee?