Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Isiine 23-29

LUQAASA 12-13

Isiine 23-29
 • Mazamure 4⁠nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Daro Siine Kafotuppe Intte Aadhdheeta”: (10 daq.)

  • Luq 12:6—Xoossay guutta kafotakka dogenna (nwtsty xannaˈanawu maaddiyaabaa)

  • Luq 12:7—Yihooway nuna loytti eriyoogee I nuna keehi siiqiyoogaa bessees (nwtsty xannaˈanawu maaddiyaabaa)

  • Luq 12:7—Yihooway nuna ubba xoqqu oottidi xeellees (cl-AM 241 ¶4-5)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Luq 13:24—Yesuusi zoridoban ay qonccissana koyidee? (nwtsty xannaˈanawu maaddiyaabaa)

  • Luq 13:33—Yesuusi hagaadan giidoy aybissee? (nwtsty xannaˈanawu maaddiyaabaa)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaaradii?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe ayyaanaaban alˈˈo gidida harabaa ay akeekadii?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Luq 12:22-40

MINNADA HAGGAAZA

 • Naaˈˈantto Zaaretti Oychchiyo Wode: (3 daq. woy sima) Haasayissiyo qofan doomma. Yaatada, shiiquwaa baanaadan shoobba.

 • Heezzantto Zaaretti Oychchiyo Wode: (3 daq. woy sima) Issi xiqisiyaa doora, qassi xannaˈissiyo xuufiyaa imma.

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode: (6 daq. woy sima) lvs 214-215 ¶4-5

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 116

 • Haakkidi Deˈikkonne Dogettibookkona: (15 daq.) Biiduwaa bessa (OYSHAA ZAARUWAANNE HANIDABAA giyaagan). Yaatidi kaallidi deˈiya oyshata tobbite:

  • Heezzu aassiyaageeta gakkida metoy aybee?

  • Yihooway eta dogibeennaagaa waati bessidee?

  • Aassiyaageeti metiyaabay deˈishinkka aggennan Yihoowayyo waati haggaazidonaa, qassi hegee harata waati minttettidee?

  • Intte gubaaˈiyan deˈiya cimata woy abbe paca gididaageeta siiqiyoogaa waati bessana danddayeetii?

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: (30 daq.) bhs shem. 8 ¶16-21, Wurssetta Qofaa 1021

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 5⁠nne Woosaa