Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Isiine 16-22

LUQAASA 10-11

Isiine 16-22
 • Mazamure 100⁠nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Samaare Bitaniyaabaa Yootido Leemisuwaa”: (10 daq.)

  • Luq 10:29-32—Panggati qohido bitaniyaa, koyro issi qeesee hegaappe simmin leewa zaree maaddanawu koyibookkona [nwtsty Luqaasa 10:29-32, 30  misiliyaanne biiduwaa bessa.] (w02-AM 9/1 16-17 ¶14-15)

  • Luq 10:33-35—Samaare biittaa bitanee he qohettida bitaniyaa wozanaappe siiqiyoogaa bessiis (nwtsty Luq 10:33, 34 xannaˈanawu maaddiyaabaa)

  • Luq 10:36, 37—Nuuni nu zaree, nu qommo woy nu biittaa asa xalla gidennan, ubba asaa siiqana bessees (w98-AM 7/1 31 ¶2)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Luq 10:18—Yesuusi ba erissiyo ashkkaratussi 70tussi, “Seexaanai wolqqanttadan saluwaappe kunddishin, taani be7aas” giidoy woyganaasee? (nwtsty xannaˈanawu maaddiyaabaa; w08-AM 3/15 31 ¶11)

  • Luq 11:5-9—Aggennan woossida bitaniyaappe woosaabaa ay tamaariyoo? (nwtsty xannaˈanawu maaddiyaabaa)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaaradii?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe ayyaanaaban alˈˈo gidida harabaa ay akeekadii?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Luq 10:1-16

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (2 daq. woy sima) Haasayissiyo qofan doomma. Ne moottan eqettanawu denttiyo meeze gidida qofaa issi uri denttees.

 • Koyro Zaaretti Oychchiyo Wode: (3 daq. woy sima) Haasayissiyo qofan doomma. Ne haasayissiyo uri qumaa miiddi deˈiyoogaa yootees.

 • Naaˈˈantto Zaaretti Oychchiyo WodeBiiduwaa: (5 daq.) Biiduwaa bessa; yaatidi tobbite.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA