Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Haasayissiyo Qofaa

Haasayissiyo Qofaa

●○○ KOYRO HAASAYISSIYO WODE

Oyshaa: Aqo laggeti bantta aqo deˈuwaa waati minttana danddayiyoonaa?

Xiqisiyaa: Efi 5:33

Haroode: Yelidaageeti naata waatidi wozannaama ootti dichchana danddayiyoonaa?

○●○ KOYRO ZAARETTI OYCHCHIYO WODE

Oyshaa: Yelidaageeti naata waatidi wozannaama ootti dichchana danddayiyoonaa?

Xiqisiyaa: Lee 22:6

Haroode: Yelagati metuwaappe waani attana danddayiyoonaa?

○○● NAAˈˈANTTO ZAARETTI OYCHCHIYO WODE

Oyshaa: Yelagati metuwaappe waani attana danddayiyoonaa?

Xiqisiyaa: Lee 4:5, 6

Haroode: Ubba galla maaddiya aadhdhida eratettaa awuppe demmana danddayiyoo?