Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Intte Huuphiyaa Atto Geetii?

Intte Huuphiyaa Atto Geetii?

Yihooway nu nagaraa atto giikkokka, nuuni nu huuphiyaa atto gaanawu metootana danddayoos. Ha allaalliyaa xeelliyaagan “Yihoowayyo Ammanettite!” giyo 2016 Killiliyaa SHiiquwan haasayaaninne biiduwan tamaarida. JW Library aplikeshiniyaappe biiduwaa zaaretti beˈidi, kaallidi deˈiya oyshata zaarite:

  • Sooniyaa bohettada woqqu wodiyaa takkadee?

  • Cimati Sooneessi yootidi xiqisee awugee, qassi hegee o waati maaddidee?

  • Sooniyaa gubaaˈiyawu simmin gubaaˈiyan deˈiyaageeti o waatidonaa?

  • Sooniyo wayssida qofay awugee, qassi i aaway o waati maaddidee?