Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Isiine 17-23

Hizqqeela 18-20

Isiine 17-23
 • Mazamure 125⁠nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Yihooway Atto Giidobaa Zaaretti Qoppii?”: (10 daq.)

  • Hiz 18:19, 20—Yihooway asaa huuphiyan huuphiyan eti oottidobawu oychees (w12-AM 7/1 18 ¶2)

  • Hiz 18:21, 22—Yihooway bantta nagaraappe simmiyaageeta atto gees; qassi zaarettidi eta nagaraa qoppenna (w12-AM 7/1 18 ¶3-7)

  • Hiz 18:23, 32—Yihooway iitata xayssiyoy, hegaappe harabi baynna gishshataassa (w08-AM 4/1 8 ¶4; w06-AM 12/1 27 ¶11)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Hiz 18:29—Israaˈeelati Yihoowa xeelliyaagan balabaa qoppidoy aybissee, hegaa mala balabaa oottennaadan waani naagettana danddayiyoo? (w13 8/15 11 ¶9)

  • Hiz 20:49—Asay Hizqqeeli “leemisuwaa odees” giidi qoppidoy aybissee, nuuni hegaappe ay tamaariyoo? (w07-AM 7/1 14 ¶3)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaaradii?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe ayyaanaaban alˈˈo gidida harabaa ay akeekadii?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Hiz 20:1-12

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (2 daq. woy sima) 1Yoh 5:19—Tumaa Tamaarissa. Zaaretta oychanawu maaddiyaabaa ootta.

 • Zaaretti Oychiyo Wode: (4 daq. woy sima) Doo 3:2-5—Tumaa Tamaarissa. Hara wode oychanawu maaddiyaabaa ootta. (mwb16.08 8 ¶2 xeella.)

 • Haasayaa: (6 daq. woy sima) w16.05 32—Huuphe Yohuwaa: Issi Uri Gubaaˈiyawu Simmiyoogee Odettiyo Wode Ishantti Ufayttiyoogaa Waati Bessana Danddayiyoonaa?

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 130

 • Intte Huuphiyaa Atto Geetii?”: (10 daq.) Tobbiyoogaa. Yihoowa Pirddaa Ammanettidi Bonchite—Atto Giite giyo biiduwaa bessiyoogan doomma.

 • Yelagatu Oyshaa—Ta Mooruwaa Waata Suurissana Danddayiyaanaa?: (5 daq.) Ha kifiliyan, 10 Oyshatu Zaaruwaa—Yelagatu Oyshaa giyo brooshuriyan sinttaa 12n, “Ta Mooruwaa Waata Suurissana Danddayiyaanaa?” giya huuphe yohuwaa tobbite. “Neeni Ay Oottanee?” giya shaahuwaa issi ura nabbabissiyoogan doomma.

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: (30 daq.) kr shem. 15 ¶9-17

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 33⁠nne Woosaa