Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Isiine 4-10

Mazamure 60-68

Isiine 4-10
 • Mazamure 9nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Woosaa Siyiya Yihoowa Sabba”: (10 daq.)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Maz 63:3—Yihoowa aggenna siiqoy deˈuwaappe loˈˈo gididoy aybissee? (w06-AM 6/1 11 ¶7)

  • Maz 68:18—‘Asaappe ekettida imotati’ oonee? (w06-AM 6/1 10 ¶5)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaariyaanaa?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe taani haggaazuwan goˈettana danddayiyoobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Maz 63:1–64:10

MINNADA HAGGAAZA

 • Ha Aginan Asaa Haasayissanabaa Giigettite: (15 daq.) Tobbiyoogaa. Asaa Haasayissanawu Maaddiya biido ubbaa bessa; yaatada, ayfettiyaabaa zaaretta. Aassiyaageeti eti asaa haasayissanawu qoppidobaa xaafanaadan minttetta.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 54

 • Nu Deˈuwan Issi Issibaa Aggiyoogee Xoossaa Sabbanawu Maaddees”: (15 daq.) Huuphe yohuwaa tobbiyoogan doomma. Yaatada JW Brodkastingiyan deˈiya Ishalo Deˈuwaa Aggidi Unˈˈettennan Deˈoos giyo biiduwaa bessada qanttan tobba. Yihoowayyo kumetta wolqqaappe oottanawu bantta deˈuwan issi issibaa aggidi unˈˈettennan deˈanawu qoppanaadan ubbaa minttetta.

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: (30 daq.) ia shem. 19 ¶1-16

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 41nne Woosaa