Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Isiine 25-31

MAZAMURE 79-86

Isiine 25-31
 • Mazamure 138nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Intte Ooppenne Aattidi Xeelliyoy Oonee?”: (10 daq.)

  • Maz 83:1-5—Nuna qofissiya waannabay Yihoowa sunttaanne a haaruwaa gidana bessees (w08-AM 10/15 13 ¶7-8)

  • Maz 83:16—Nuuni minniyoogeenne gencciyoogee Yihoowa bonchissees (w08-AM 10/15 15 ¶16)

  • Maz 83:17, 18—Saluwaaninne saˈan ubbaappe aadhiyaagee Yihoowa (w11-AM 5/1 18 ¶1-2; w08-AM 10/15 15-16 ¶17-18)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Maz 79:9—Nu woosaa xeelliyaagan ha xiqisiyaappe ay tamaariyoo? (w06-AM 7/15 12 ¶5)

  • Maz 86:5—Yihooway “atto giyaagaa” gididoy ayba ogiyaanee? (w06-AM 7/15 12 ¶9)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaariyaanaa?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe taani haggaazuwan goˈettana danddayiyoobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Maz 85:8–86:17

MINNADA HAGGAAZA

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 12

 • Xoossau Suntti Deˈii?: (15 daq.) Kifiliyaa jw.org sayttiyan deˈiya biiduwaa bessiyoogan doomma. (XUUFETA > MAXAAFATA & BROOSHURETA giddon xeella. Yaatada Mishiraachuwaa brooshuriyaa dooya. Biidoy “Xoossay Oonee?” giya huuphe yohuwaa giddon deˈees) Hegaappe simmin, kaallidi deˈiya oyshata oycha: Haggaazuwawu kiyennan, dabaaban, qassi sooppe soo biidi haggaaziyo wode ha biiduwaa waati goˈettana danddayeetii? Intte ha biiduwaa goˈettiyoogan loˈˈobaa ay demmidetii?

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: (30 daq.) ia shem. 20 ¶14-26, sinttaa 179n deˈiya zaaretuwaa

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 143nne Woosaa

  Hassayissuwaa: Koyro muuziqaa sissite; hegaappe simmin asay ooratta mazamuriyaa yexxo.