Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | MAZAMURE 69-73

Yihoowa Asay Tumu Goynuwawu Mishettees

Yihoowa Asay Tumu Goynuwawu Mishettees

Nuuni tumu goynuwau mishettiyoogee qonccidi beettana koshshees

69:9

  • Daawiti ba deˈo ubban Yihoowayyo mishettiyoogaa bessiis

  • Daawiti Yihoowa sunttaa tooshissiyaabaa woy he sunttaa bolli denddiyaabaa aybanne eqettiis

Yelagati mishettidi oottanaadan gasttati maaddana danddayoosona

71:17, 18

  • Ha mazamuriyaa xaafidaagee Daawita gidennan aggenna; i sinttappe yiya yeletaa minttettanawu amottiyoogaa yootiis

  • Naata eta yelidaageetinne kayma Kiristtaaneti loohissana danddayoosona

Nuuni mishettiyoogee Xoossaa Kawotettay asaassi oottanabaa haratussi yootanaadan denttettees

72:3, 12, 14, 16-19