Kaameerunen shayiyaa hayttaa qoriyaarissi mishiraachuwaa yootiyoogaa

DE'UWAANNE HAGGAAZUWAA–XANNA'IYO XUUFIYAA Isiine 2016

Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa

Wochiyo Keelaa maxeetiyaanne Xoossaappe Yiya Mishiraachuwaa! giyo brooshuriyaa asawu immanawu maaddiyaabaa. Leemisuwaa kaallada, neeni haasayissanawu qoppidobaa xaafa.

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Woosaa Siyiya Yihoowa Sabba

Neeni Xoossawu qaalaa gelidobaa xeelliyaagan woossana bessiyoy aybissee? Yihoowan ammanettiyoogee ne woosan waata bessana danddayay? (Mazamure 61-65)

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Nu Deˈuwan Issi Issibaa Aggiyoogee Xoossaa Sabbanawu Maaddees

Ishalo deˈuwaa deˈiyoogaa aggiyoogee neeni ay oottanawu maaddii? Yesuusa leemisuwaa kaallada waana deˈana danddayay?

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Yihoowa Asay Tumu Goynuwawu Mishettees

Daawiti Xoossawu mishettidoogaape ay tamaarana danddayiyoo? Tumu goynuwawu mishettiyoogee Yihoowa asay ay oottanaadan denttettii? (Mazamure 69-72)

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Issi Layttawu Mali Beˈana Danddayeetii?

Hegaadan oottanawu maliyaageeti ufayssaanne daro anjjuwaa demmoosona.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Kumetta Wode Aqinyetettaa Prograamiyaa

Wodee injjetennaageeti woy wolqqa paca gidida issoti issoti aqinye gididoogaa eriyoogan garamettana danddayaasa.

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Yihoowa Oosuwaa Hassayite

Yihooway ay ay oottidee? Hegaa wotti denttidi qoppiyoogee nuna waati goˈˈii? (Mazamure 74-78)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Intte Ooppenne Aattidi Xeelliyoy Oonee?

Mazamure 83 xaafidaagee, i ooppenne aattidi xeelliyoy Yihoowa gidiyoogaa yootiis. Nuunikka hegaadan xeelliyoogaa waati bessana danddayiyoo?