Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Ne Ammanuwaabaa Yootana Danddayay?

Ne Ammanuwaabaa Yootana Danddayay?

Xoossay ubbabaa medhdhiis gaada neeni ammaniyo gaasuwaa issi uri nena oychchiyaakko, neeni woygada zaaruutee? Neeni ammanettada zaaranawu naaˈˈubaa oottana koshshees: Koyruwan, meretaabay tuma gidiyoogaa neeni shaakka erana koshshees. (Roo 12:1, 2) Hegaappe simmada, ne ammaniyoobaa issi urawu waata qonccissanaakko qoppana koshshees.—Lee 15:28.

HARATI MERETAN AMMANIYO GAASUWAA AKEEKANAWU MEQETTAARA GAYTTIDABAA OOTTIYA AAKIMIYAA BA AMMANUWAABAA QONCCISSAWUSU, QASSI MEHIYAABAA DOˈAABAA ERANCHCHAY BA AMMANUWAABAA QONCCISSEES GIYO BIIDUWAA BEˈITE; YAATIDI KAALLIDI DEˈIYA OYSHATA ZAARITE:

  • Ayrin Hof Loorensa lodda laamiyan ammaniyoogaappe meretan ammaniyoy aybissee?

  • Yaaraslav Dovenchi lodda laamiyan ammaniyoogaappe meretan ammaniyoy aybissee?

  • Neeni meretan ammaniyoy aybissakko issi urawu waata qonccissuutee?

  • Xoossay ubbabaa medhdhidoogaa neeninne harati eranaadan maaddanawu Yihoowa dirijjitee giigissidobay aybee?