Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | DOOMETTAABAA 6-8

‘Nohee Xoossay Azazidoogaadan Oottiis’

‘Nohee Xoossay Azazidoogaadan Oottiis’

6:9, 13-16, 22

Zammaana miishshatinne keexuwaa hiillay baynnan Noheenne A soo asay markkabiyaa keexxanawu ay keena baaxetidaakko qoppa.

  • He markkabee keehi gita—zananay 133 meetire, gomppay 22 meetire, qassi geesay 13 meetire

  • Mittaa qanxxana, mudananne keexxiyo sohuwaa miyyana koshshiis

  • Markkabiyaa sooranne kareera shidan meeshana koshshiis

  • Nohe soo asawu, mehiyawunne doˈawu issi layttawu gidiya kattaa shiishshana koshshiis

  • Markkabiyaa keexxidi wurssanawu 40⁠ppe 50 layttaa ekkennan aggenna

Yihooway nuuni oottanaadan oychchiyoobay nuussi deexxiyo wode, ha taarikee nuna waati minttettana danddayii?