Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Ichchashe 20-26

DOOMETTAABAA 6-8

Ichchashe 20-26
 • Mazamure 89⁠nne Woosaa

 • Doommiyo Wode Haasayiyoobaa (1 daq.)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Nohee Xoossay Azazidoogaadan Oottiis”: (10 daq.)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (10 daq.)

  • Doo 7:2, 3—Mehiyaanne doˈaa geeshshanne geeshsha gidenna gaanaadan oottiyaabay aybee? (w04-AM 1/1 29-30 ¶7)

  • Doo 7:11—Kumetta saˈan yiida Bashshaa Haattay awappe yiidaba milatii? (w04-AM 1/1 30 ¶1)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Xoossaa Yihoowabaa, haggaazuwaabaa, woy harabaa neeni yootana koyiyo ayyaanaaban alˈˈobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Doo 6:1-16 (th xinaate 10)

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Zaaretti Oychchiyo Wode—Biiduwaa: (5 daq.) Tobbiyoogaa. Biiduwaa bessa; yaatada ezggiyaageeta kaallidi deˈiya oyshata oychcha: Aassiyaara 1 Yohaannisa 4:8n deˈiya qofaa keettaayeessi waata qonccissadee? Aassiyaageeti issippe waati markkattidonaa?

 • Koyro Zaaretti Oychchiyo Wode: (4 daq. woy sima) Haasayissiyo qofaa goˈetta. (th xinaate 12)

 • Koyro Zaaretti Oychchiyo Wode: (4 daq. woy sima) Haasayissiyo qofan doomma. Yaatada, Tamaarissanawu Goˈettiyo Waanna Miishshatun deˈiya xuufiyaappe issuwaa imma. (th xinaate 7)

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 31

 • So Asaa Goynuwaa: Noha—I Xoossaara Hemettiis: (10 daq.) Tobbiyoogaa. Biiduwaa bessa. Yaatidi kaallidi deˈiya oyshata tobbite: Yelidaageeti bantta naata tamaarissanawu Geeshsha Maxaafan odettida Nohe taarikiyaa goˈettidi ha biiduwan waatidonaa? Intte soo asaa goynuwan goˈettanawu loˈˈobaa ay akeekidetii?

 • Gubaaˈiyawu Koshshiyaabaa: (5 daq.)

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: (30 daq.) lvs shem. 13 ¶1-12

 • Kuuyiyo Wode Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

 • Mazamure 52⁠nne Woosaa