Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Ichchashe 13-19

DOOMETTAABAA 3-5

Ichchashe 13-19
 • Mazamure 72⁠nne Woosaa

 • Doommiyo Wode Haasayiyoobaa (1 daq.)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Koyro Worddoy Kaalettido Wolqqaama Qohuwaa”: (10 daq.)

  • Doo 3:1-5—Dabloosi Xoossaa sunttaa mooriis (w17.02 5 ¶9)

  • Doo 3:6—Addaameenne Hewaana Xoossawu azazettibookkona (w00-AM 11/15 25-26)

  • Doo 3:15-19—Xoossay makkalanchchata qaxxayiis (w12-AM 9/1 4 ¶2; w04-AM 1/1 29 ¶2; it-2-E 186)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (10 daq.)

  • Doo 4:23, 24—Laameeki ha danttuwaa xaafidoy aybissee? (it-2-E 192 ¶5)

  • Doo 4:26—Heenoosa wode asay ‘Yihoowa sunttaa xeesiyoogaa’ doommidoy ayba ogiyan gidana danddayii? (it-1-E 338 ¶2)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Xoossaa Yihoowabaa, haggaazuwaabaa, woy harabaa neeni yootana koyiyo ayyaanaaban alˈˈobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Doo 4:17–5:8 (th xinaate 5)

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo WodeBiiduwaa (4 daq.) Tobbiyoogaa. Biiduwaa bessa; yaatada ezggiyaageeta kaallidi deˈiya oyshata oychcha: Ha biiduwaappe intte dosidobay aybee? Aassiyaageeti zaarettidi oychchanawu keeridoogaappe nuuni ay tamaarana danddayiyoo?

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (2 daq. woy sima) Haasayissiyo qofaa goˈetta. (th xinaate 1)

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (3 daq. woy sima) Haasayissiyo qofan doomma. Intte heeran meeze gidida, eqettanawu denttiyo qofawu zaaruwaa yoota. (th xinaate 3)

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (3 daq. woy sima) Haasayissiyo qofan doomma. Yaatada keettaaway denttido qofaa zaaranawu mati kiyida maxeetiyaa imma. (th xinaate 2)

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA