Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Nu Naata Waati Dichchanaakko Yihooway Nuna Tamaarissiis

Nu Naata Waati Dichchanaakko Yihooway Nuna Tamaarissiis

Aawatinne aayoti bantta naata loytti dichchanawu maaddiya ayba qofaa saluwan deˈiya bantta Aawaa Yihoowappe tamaarana danddayiyoonaa? Nu Naata Waati Dichchanaakko Yihooway Nuna Tamaarissiis giyo biiduwaa beˈite; yaatidi Abiliyo Amoremabaanne A machchee Ulli Amoremabaa kaallidi deˈiya oyshata zaarite:

  • Naatettan eta gakkidabay eti bantta naata dichchiyo wode ay keena maaddidee?

  • Eta naati naatettan ufayssiya hanotan waani diccidonaa?

  • Abiliyoyinne Ulla Zaarettido Wogaa 6:6, 7 oosuwan peeshshanawu waati baaxetidonaa?

  • Naatuyyo eti oottana bessiyaabaa yootiyoogaa xallay gidennay aybissee?

  • Eti bantta naati bantta deˈuwan loˈˈobaa kuuyanaadan waati maaddidonaa?

  • Eti bantta naati ubba wode haggaazuwaa halchchanaadan muletoo minttettidoy eta deexxiya ay hanotay deˈishiinee? (bt-AM 178 ¶19)