Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | OOSUWAA 27-28

PHawuloosi Markkabiyan Roome Biis

PHawuloosi Markkabiyan Roome Biis

27:23, 24; 28:1, 2, 16, 17

PHawuloosi qashuwan deˈikkokka, sabbakiyoogaa mule aggibeenna. I markkabiyan biyo wode, markkabiyan oottiyaageetussinne aara issippe manddariyaageetussi markkattiis. Malttan Markkabee meqqidoogaappe guyyiyan, PHawuloosi pattidoogeetussikka mishiraachchuwaa markkattidoogee qoncce. PHawuloosi Roome gelidi heezzu gallassaappe guyyiyan, etawu markkattanawu Ayhudatu halaqata baakko xeesiis. Naaˈˈu layttaa sooppe kiyennan qashettido wodiyan A oychchanawu yiya asa ubbabawu markkattiis.

Metiyaabay deˈishinkka ubbatoo mishiraachchuwaa yootanawu ay oottana danddayay?