Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | OOSUWAA 25-26

PHawuloosi Qeesaara Yigibaa Oychchiis; Qassi Kawuwaa Heeroodis Agriiphphassi Markkattiis

PHawuloosi Qeesaara Yigibaa Oychchiis; Qassi Kawuwaa Heeroodis Agriiphphassi Markkattiis

25:11; 26:1-3, 28

“Deriyaa haariyaageetu sinttaaninne kawotu sinttan” nuna essiyo wode ay haasayanaakko nuuni hirggana koshshennaba gidikkokka, nu hidootaabaa oychchiya ooyyoonne ‘zaaro immanawu ubba wode giigi uttana’ bessees. (Maa 10:18-20; 1PHe 3:15) Eqettiyaageeti ‘higgiyan’ gaasoyidi metuwaa medhdhanawu baaxetiyo wode, nuuni PHawuloosa leemisuwaa waati kaallana danddayiyoo?—Maz 94:20.

  • Higgiyan odettida nu maataa goˈettidi Kawotettaa mishiraachchuwawu mootettoos.—Oos 25:11

  • Kawotettan maatay deˈiyoogeeta bonchchuwan haasayissoos.—Oos 26:2, 3

  • Koshshiyaaba gidikko, mishiraachchoy nunanne harata waati maaddidaakko qonccissoos.—Oos 26:11-20