Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Ichchashe 8-14

MAATIYOOSA 4-5

Ichchashe 8-14
 • Mazamure 82⁠nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Yesuusi Deriyaa Bollan Tamaarissidobaappe Tamaariyoobaa”: (10 daq.)

  • Maa 5:3—Ufayssay ayyaanaabaa koyiyoogan beettees (“Ufayttiyaageeta,” “ayyaanaabaa koyiyaageeta” Maa 5:3 xanna’anawu maaddiyaabaa, nwtsty)

  • Maa 5:7—Ufayssay maariyaageetanne qarettiyaageeta gidiyoogan beettees (“maariyaageeta” Maa 5:7 xanna’anawu maaddiyaabaa, nwtsty)

  • Maa 5:9—Ufayssay sarotettaa medhiyaageeta gidiyoogaana beettees (“sarotettaa medhiyaageeta” Maa 5:9 xanna’anawu maaddiyaabaa, nwtsty)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Maa 4:9—Seexaanay Yesuusi waatanaadan paaccanawu malidee? (“goynna” Maa 4:9 xanna’anawu maaddiyaabaa, nwtsty)

  • Maa 4:23—Yesuusi oottido naaˈˈu loˈˈobay aybee? (“tamaarissiiddi . . . mishiraachuwaa yootiiddi” Maa 4:23 xanna’anawu maaddiyaabaa, nwtsty)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaaradii?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe ayyaanaaban alˈˈo gidida harabaa ay akeekadii?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Maa 5:31-48

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (2 daq. woy sima) Asaa Haasayissiyo Amaridabaa xeella.

 • Koyro Zaaretti Oychchiyoobaa Biiduwaa: (5 daq.) Biiduwaa bessa; yaatidi tobbite.

 • Haasayaa: (6 daq. woy sima) w16.03 31-32—Huuphe Yohuwaa: Seexaanay Yesuusa Paacciyo Wode Beeta Maqidasiyaa Efiidee?

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA