Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Ichchashe 29–Usuppune 4

MAATIYOOSA 10–11

Ichchashe 29–Usuppune 4
 • Mazamure 4⁠nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Yesuusi Asaa Woppissiis”: (10 daq.)

  • Maa 10:29, 30—Yihooway nuna huuphiyan huuphiyan siiqiyoogaa Yesuusi yootidobay minttettees (“siine kafoti,” “bakkannan bayzettoosona,” “intte huuphiyan de7iya binnaana ubbaykka” Maa 10:29, 30 misiliyaanne biiduwaa, nwtsty)

  • Maa 11:28—Yihoowawu oottiyoogee woppissees (“deexuwaa tookkiyaageetoo,” “taani inttena shemppissana” Maa 11:28 xanna’anawu maaddiyaabaa, nwtsty)

  • Maa 11:29, 30—Kiristtoosa maatawu haarettiyoogeenne a kaaletuwaa kaalliyoogee woppissees (“ta qambbaran waaxettite” Maa 11:29 xanna’anawu maaddiyaabaa, nwtsty)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Maa 11:2, 3—Xammaqiya Yohaannisi hagaadan giidi oychchidoy aybissee? (jy 96 ¶2-3)

  • Maa 11:16-19—Ha xiqisiyaa nuuni waati akeekana bessii? (jy 98 ¶1-2)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaaradii?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe ayyaanaaban alˈˈo gidida harabaa ay akeekadii?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Maa 11:1-19

MINNADA HAGGAAZA

 • Naaˈˈantto Zaaretti Oychchiyo Wode: (3 daq. woy sima) Asaa Haasayissiyo Amaridabaa xeella.

 • Heezzantto Zaaretti Oychchiyo Wode: (3 daq. woy sima) Xiqisiyaanne oychchanabaa doora.

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode: (6 daq. woy sima) bhs 45 ¶15-16—SHiiquwaa baanaadan shoobba.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 87

 • ‘Daafuranchchatanne Deexuwaa Tookkiyaageeta’ Minttettite: (15 daq.) Biiduwaa bessa (OYSHAA ZAARUWAANNE HANIDABAA giyaagaa garssan). Yaatidi, kaallidi deˈiya oyshata tobbite:

  • Issotu issotuyyo minttettoy koshshanaadan oottida, matan gakkida issi issibay aybee?

  • Yihoowaynne Yesuusi Yihoowa dirijjitiyaa baggaara waati minttettiyoonaa?

  • Geeshsha Maxaafay waati woppissii?

  • Nuuni ubbay issoy issuwaa waati woppissana danddayiyoo?

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: (30 daq.) bhs Wurssetta Qofaa 5, Masiyaa Xeelliyaagan Odetta Hiraagata

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 98⁠nne Woosaa