Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | MAATIYOOSA 6-7

Kasetidi Xoossaa Kawotettaa Koyite

Kasetidi Xoossaa Kawotettaa Koyite

Nuuni woossiyo wode Yihoowa halchchuwaaranne Kawotettaara gayttidabaa sinttayana koshshiyoogaa Yesuusi ba tamaarissido woosan qonccissiis.

6:9-13

 • Xoossaa sunttaa

  Xoossaa Kawotettaa

  Xoossaa sheniyaa

 • Hachchi hachchi koshshiya qumaa

  Naaquwaa atto giyoogaa

  Paaciyan gelennaadan woossiyoogaa

Xoossaa Kawotettaara gayttidaagan taani woossana amaridabaa:

 • Sabbakiyo oosoy aakkanaadan

 • Yedetay gakkiyoogeeta Xoossaa geeshsha ayyaanay maaddanaadan

 • Xoossaa oosuwawu maaddiyaabaa keexxiyoogaa woy zamachchan sabbakiyoogaa Xoossay anjjanaadan

 • Leemiso gididi oottiyaageetussi Xoossay aadhida eratettaanne wolqqaa immanaadan

 • Harabaa