Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Hirggoppite

Hirggoppite

Yesuusi deriyaa bolli tamaarissido timirttiyan, “Intte [deˈuwawu] hirggoppite” yaagiis. (Maa 6:25) Seexaanaa alamiyan deˈiya nagaranchcha asi issi issitoo hirggiyoogee wottin diyaaba, shin Yesuusi bana kaalliyaageeti bessiyaagaappe aattidi hirggennaadan tamaarissiis. (Maz 13:2) Aybissi? Nuuyyo galla galla koshshiyaabawukka gidin, mela coo hirggiyoogee nu qofaa wora zaaridi nuuni kasetidi Kawotettaa koyanawu metootanaadan oottana danddayiyo gishshataassa. (Maa 6:33) Yesuusi gujjidi zoridobay nuuni bessennaban hirggennaadan maaddees.

Taani aybiyyo hirggiyoogaa aggana koyiyaanaa?