Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Ichchashe 15-​21

MAATIYOOSA 6-7

Ichchashe 15-​21
 • Mazamure 21⁠nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Kasetidi Xoossaa Kawotettaa Koyite”: (10 daq.)

  • Maa 6:10—Xoossaa Kawotettay keehi koshshiyaaba gidiyo gishshawu, Yesuusi tamaarissido woosan koyro heeran odettidabaappe issuwaa (bhs 178 ¶12)

  • Maa 6:24—Xoossaassinne “miishshaassi” haarettanawu danddayokko (“haarettiyoogaa” Maa 6:24 xanna’anawu maaddiyaabaa, nwtsty)

  • Maa 6:33—Yihooway Kawotettaabaa sinttayiya, ammanettida ba ashkkaratussi koshshiyaabaa kunttees (“Kasetidi . . . koyite,” “Kawotettaa,” “A,” “xillotettaa” maaddiyaabaa, nwtsty Maa 6:33 xanna’anawu)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Maa 7:12—Haggaazuwan haasayaa doommanawu maaddiya qofaa giigettiyo wode ha xiqisiyaa qofaa waati oosuwan peeshshana danddayiyoo? (w14 5/15 14-15 ¶14-16)

  • Maa 7:28, 29—Yesuusi tamaarissidoban asawu aybi siyettidee, qassi aybissi? (“garamettiis,” “I tamaarissiyoogan,” “higgiyaa tamaarissiyaageetudan gidennan” Maa 7:28, 29 xanna’anawu maaddiyaabaa, nwtsty)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaaradii?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe ayyaanaaban alˈˈo gidida harabaa ay akeekadii?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Maa 6:1-18

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (2 daq. woy sima) Asaa haasayissiyo amaridabaa giyaagan doomma. Intte heeran meeze gidida, eqettanawu denttiyo qofawu zaaruwaa yoota.

 • Koyro Zaaretti Oychchiyo Wode: (3 daq. woy sima) Asaa haasayissiyo amaridabaa giyaagan doomma. Kase haasayissido asi son baa; shin a dabboy kariyaa dooyiis.

 • Naaˈˈantto Zaaretti Oychchiyoobaa Biiduwaa: (5 daq.) Biiduwaa bessa; yaatidi tobbite.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 118

 • Hirggoppite”: (15 daq.) Tobbiyoogaa. Yesuusi Yootido Leemisuwaappe TamaariyoobaaKafotanne Ciishshata Xeellite giyo biiduwaa bessiyoogan doomma.

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: (30 daq.) bhs shem. 2 ¶1-9, Wurssetta Qofaa 2

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 96⁠nne Woosaa