Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | MAATIYOOSA 1-3

‘Saluwaa Kawotettay Matattiis’

‘Saluwaa Kawotettay Matattiis’

3:4

  • Yohaannisa maayoynne A hanotay I Xoossaa sheniyaa xalaalaa oottiiddi deˈidoogaa bessees

  • Yohaannisi Yesuusappe sinttawu kiitettiyo dumma maatay I ba goˈˈaa aggido aybippenne keehi aadhdhees

Issi issiban nu goˈˈaa aggiyoogee nuuni Xoossaa oosuwaa kaseegaappe loytti oottanaadaaninne keehi ufayttanaadan oottees. Kaallidi qonccidabay nuuni nu goˈˈaa agganaadan maaddana:

  • tumuppe koshshiyaabaa shaakki eriyoogee

  • koshshennabawu miishshaa kessennan aggiyoogee

  • koshshiyaabaa xallaa shammanawu halchchiyoogee

  • goˈettennabaa oliyoogee

  • acuwaa qanxxiyoogee

  • gujo oosuwaa oottiyoogaa aggiyoogee

Yohaannisi booliyaanne degeeraa eessaa miis

Sima de’uwaa de’iyoogee taani ay oottanaadan maaddii?