Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Ichashe 9-15

ISIYAASA 29-33

Ichashe 9-15
 • Mazamure 42nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Kawoi Xillotettan Kawotana”: (10 daq.)

  • Isi 32:1—Xillotettan kawotana Kawoy Yesuus Kiristtoosa (w14 2/15 6 ¶13)

  • Isi 32:2—Araatan uttida Yesuusi wudiyawu qoppiya, haariya asata sunttees (ip-1-AM 332-334 ¶7-8)

  • Isi 32:3, 4—Yihoowa asay xillotettaa bessanaadan tamaareesinne loohees (ip-1-AM 334-335 ¶10-11)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Isi 30:21—Yihooway ba ashkkarata ayba ogiyan haasayissii? (w14 8/15 21 ¶2)

  • Isa 33:22—Yihooway Israaˈeela deriyawu Daannaa, Higgiyaa Immiyaagaanne Kawo gididoy awudee, qassi ayba ogiyaanee? (w14 10/15 14 ¶4)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaariyaanaa?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe taani haggaazuwan goˈettana danddayiyoobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Isi 30:22-33

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (2 daq. woy sima) wp17.1 koyro sinttaa—Hanqqettida keettaawawu zaara.

 • Zaaretti Oychiyo Wode: (4 daq. woy sima) wp17.1 koyro sinttaa—Xiqisiyaa moobayliyaappe woy hegaa mala hara miishshaappe nabbaba.

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode: (6 daq. woy sima) lv 31-32 ¶12-13—Tamaariyaa wozanaa waati denttettanaakko bessa.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 20

 • “Carkkuwaappe Geemmiyo Soho” (Isi 32:2): (9 daq.) JW Brodkastingiyan deˈiya ha biiduwaa bessa.

 • “SHiiquwan Loytta Ezgga”: (6 daq.) SHiiquwan Loytta Ezgga giyo biiduwaa bessa (Biiduwaa garssan NAATUSSI giyaagan). Yaatada amarida naata madirakiyaa xeesada kaallidi deˈiya oyshata oycha: Neeni shiiquwan loytta ezggennaadan oottana danddayiyaabay aybee? Markkabiyaa waati keexxanaakko Yihooway Nohessi qonccissido wode i loytti ezggibeennaba gidiyaakko aybi hanana danddayii? Naati shiiquwan loytti ezggana koshshiyoy aybissee?

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: (30 daq.) kr shem. 6 ¶16-24, qassi “Xoossaa Kawotettay Neessi Beettiyaagaa Keena Qonccee?” giya saaxiniyaa

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 40nne Woosaa