Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | IZIRA 6-10

Yihooway Asay Ba Dosan Oottanaadan Koyees

Yihooway Asay Ba Dosan Oottanaadan Koyees

Iziri Yerusalaame baanawu giigettiis

7:6, 22; 8:26, 27

  • Iziri Yerusalaame baanawunne yan Yihoowa goynuwaa aassanawu Kawuwaa Arxxekssiisa paqqadissiis

  • Iziri Yihoowa keettaayyo “oichchidobaa ubbaa”—worqqaa, biraa, gisttiyaa, woyniyaa, zaytiyaanne maxiniyaa kawoy immiis; he ubbabay ha wodiyan 100,000,000 Amarkka doolaariyaappe daro

Yihooway ba ashkkarata naagiyoogaa Iziri ammanettiis

7:13; 8:21-23

  • Yerusalaame simmiyoogee wayssiyaaba

  • Ogee 1,600 kilo meetire heera; hegan daafabay gakkana danddayees

  • Yaa gakkanawu 4 agina gidiyaagaa wurssiis

  • Yerusalaame simmanawu koyiyaageeti ammanuwan mino, tumu goynuwawu mishettiyaageetanne xala gidana bessees

IZIRI EKKI BIIDOBAA

Worqqaynne biray 750 taalantteppe darees,Wogga 3u Afirkka attuma danggarssatu keena!

OGIYAN GAKKIDA METUWAA. . .

Bonqqiyaageeta, bazzuwaanne qohiya doˈaa