Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Masqqaynno, Laappune 29, 2012—Kiristtoosa Hayquwaa Hassayiyo Baalaa

Masqqaynno, Laappune 29, 2012—Kiristtoosa Hayquwaa Hassayiyo Baalaa

Layttan layttan Godaa Kahuwaa baalaa bonchchiyo wode, daro Kiristtaaneti Xoossaa Yihoowaynne A Naˈay Yesuus Kiristtoosi bessido gita siiquwaa wotti dentti qoppoosona. (Yoh 3:16; 15:13) Yesuusi hayqqanaappe kase Yerusalaamen ay ay oottidaakko qonccissiya xiqiseta Wonggeliyaa maxaafatuppe eranawu ha charttiyaa goˈetta. He hanidabati Yesuusa—Ogiyaa, Tumaa, Deˈuwaa giyo maxaafaa shaaho 6n qoncciis. Xoossaanne Kiristtoosa siiqoy neeni ay oottanaadan denttettanee?—2Qor 5:14, 15; 1Yoh 4:16, 19.

YESUUSI YERUSALAAMEN HAGGAAZIDO WURSSETTA HAGGAAZUWAA

Wodiyaa

Sohuwaa

Hanidabaa

Maatiyoosa

Marqqoosa

Luqaasa

Yohaannisa

33, Niisaana 8 (Hosppune 1-2, 2020)

Biitaaniyaa

Yesuusi Paasikaappe usuppun gallassaa kasetidi gakkiis

 

 

 

11:55–12:1

Niisaana 9 (Hosppune 2-3, 2020)

Biitaaniyaa

Mayraama A huuphiyaaninne tohuwan shittuwaa tigaasu

26:6-13

14:3-9

 

12:2-11

Biitaaniyaa-Beetafaage-Yerusalaame

Yerusalaame bonchchuwan geliis, hariyaa toggidi

21:1-11, 14-17

11:1-11

19:29-44

12:12-19

Niisaana 10 (Hosppune 3-4, 2020)

Biitaaniyaa-Yerusalaame

Balasiyaa qanggiis; beeta maqidasiyaa naaˈˈanttuwaa geeshshiis

21:18, 19; 21:12, 13

11:12-17

19:45, 46

 

Yerusalaame

Qeese halaqatinne higgiyaa tamaarissiyaageeti Yesuusa woranawu maqqidosona

 

11:18, 19

19:47, 48

 

Yihooway haasayiis; Yesuusi hayqqanaagaa yootiis; Ayhudati ammanettennaagaa Isiyaasi yootido hiraagay polettiis

 

 

 

12:20-50

Niisaana 11 (Hosppune 4-5, 2020)

Biitaaniyaa-Yerusalaame

Melida balaseeppe tamaariyoobaa

21:19-22

11:20-25

 

 

Yerusalaame, beeta maqidasiyaa

I ayba alaafetettan oottiyaakko oychchidosona; naaˈˈu naatu leemisuwaa

21:23-32

11:27-33

20:1-8

 

Leemisota: kottaa oottiya shemppo worida asata, bullachchaa gibiraa

21:33–22:14

12:1-12

20:9-19

 

Xoossaanne Qeesaara, dendduwaanne ubbaappe aadhdhiya azazuwaa xeelliyaagan oychchido oyshata zaariis

22:15-40

12:13-34

20:20-40

 

Kiristtoosi Daawita naˈakkonne asaa oychchiis

22:41-46

12:35-37

20:41-44

 

Higgiyaa tamaarissiyaageetoonne Parisaawetoo aayyeˈana

23:1-39

12:38-40

20:45-47

 

Amˈˈiyaa immiyo miishshaa beˈiis

 

12:41-44

21:1-4

 

Dabira Zaite Deriyaa

Sinttappe yiyo wodiyaa xeelliyaagan malaataa yootiis

24:1-51

13:1-37

21:5-38

 

Leemisota: tammu geelaˈota, miishshaa, dorssaanne deeshshaa

25:1-46

 

 

 

Niisaana 12 (Hosppune 5-6, 2020)

Yerusalaame

Ayhuda halaqati A woranawu maqqidosona

26:1-5

14:1, 2

22:1, 2

 

Yihuday A aatti immanawu giigettiis

26:14-16

14:10, 11

22:3-6

 

Niisaana 13 (Hosppune 6-7, 2020)

Yerusalaame heeraaninne Yerusalaamen

Wurssetta Paasikaayyo giigettiis

26:17-19

14:12-16

22:7-13

 

 Niisaana 14 (Hosppune 7-8, 2020)

Yerusalaame

Paasikaa kiitettidaageetuura bonchchiis

26:20, 21

14:17, 18

22:14-18

 

Kiitettidaageetu tohuwaa meecciis

 

 

 

13:1-20

Yesuusi Yihuday bana kaddidoogaa yootidi A kare yeddiis

26:21-25

14:18-21

22:21-23

13:21-30

Godaa Kahuwaa baalaa essiis

26:26-29

14:22-25

22:19, 20, 24-30

 

PHeexiroosi kaddanaagaanne kiitettidaageeti baqatanaagaa yootiis

26:31-35

14:27-31

22:31-38

13:31-38

Maaddiyaagaa immanawu qaalaa geliis; tumu woyniyaa leemisuwaa; siiqanaadan azaziis; kiitettidaageetuura woossido wurssetta woosaa

 

 

 

14:1–17:26

Geetesemaane

Ataakiltte sohuwan kayyottiis; aatti immin Yesuusi oyqqettiis

26:30, 36-56

14:26, 32-52

22:39-53

18:1-12

Yerusalaame

Hanni A oychchiis; Qayaafinne Sanhedirine yaaˈaa asay A mootidosona; PHeexiroosi A kaddiis

26:57–27:1

14:53–15:1

22:54-71

18:13-27

Kaddida Yihuday sulettiis (Oos 1:18, 19)

27:3-10

 

 

 

PHilaaxoosakko, hegaappe simmidi Heeroodisakko zaarettidi PHilaaxoosakko efiidosona

27:2, 11-14

15:1-5

23:1-12

18:28-38

PHilaaxoosi A birshshanawu koyikkokka Ayhudati Barbbaani birshshettanaadan koyidosona; mittan kaqettidi hayqqanaadan pirddidosona

27:15-30

15:6-19

23:13-25

18:39–19:16

(9:00 saate heeraa)

Golggottaa

Mittan kaqettin hayqqiis

27:31-56

15:20-41

23:26-49

19:16-30

Yerusalaame

A anhaa mittaappe wottidi gonggoluwaa giddon wottidosona

27:57-61

15:42-47

23:50-56

19:31-42

Niisaana 15 (Hosppune 8-9, 2020)

Yerusalaame

Qeesetinne Parssaaweti gonggoluwaa naagissidosonanne A bolli maatafaa attamidosona

27:62-66

 

 

 

Niisaana 16 (Hosppune 9-10, 2020)

Yerusalaamenne hegaa heera; Emaahuusa

Yesuusi denddiis; erissiyo ashkkaratussi ichchashutoo qoncciis

28:1-15

16:1-8

24:1-49

20:1-25

Niisaana 16⁠ppe simmin

Yerusalaame; Galiila

Erissiyo ashkkaratuyyo darotoo qoncciis (1Qor 15:5-7; Oos 1:3-8); tamaarissiis; asaa erissiyo ashkkara oottanaadan azaziis

28:16-20

 

 

20:26–21:25