Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | DOOMETTAABAA 34-35

Iita Laggetettay Kaalettiyo Azzanttiyaaba

Iita Laggetettay Kaalettiyo Azzanttiyaaba

34:1, 2, 7, 25

Nu shoorotussi, nunaara oottiyaageetussi, woy nunaara tamaariyaageetussi amarida loˈˈo eeshshay deˈiyoogaa nuuni akeekikkonne, hegee eti loˈˈo laggeta gidana danddayoosona giyoogee? Issi uri loˈˈo lagge woy iita lagge giidi kuuyanawu nuna aybi maaddana danddayii?

  • Taani etaara laggetiyoogee Yihoowaara dabbotido dabbotaa minttanaadan maaddii?

  • Eti haasayiyoobay ay xoqqu ootti xeelliyoogaa bessii?—Maa 12:34

INTTENA HAGAADAN OYCHCHITE, ‘Ta laggeti Yihoowaara ta dabbotido dabbotay moorettanaadan waati oottiyoonaa?’