Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Hosppune 13-19

DOOMETTAABAA 31

Hosppune 13-19
  • Mazamure 112⁠nne Woosaa

  • Doommiyo Wode Haasayiyoobaa (1 daq.)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

MINNADA HAGGAAZA

  • Koyro Haasayissiyo WodeBiiduwaa: (4 daq.) Tobbiyoogaa. Biiduwaa bessa. Yaatada ezggiyaageeta kaallidi deˈiya oyshata oychcha: Michchiyaa yootiyoobaara xiqisiyaa waata dabboyadee? Keettaayyiyo zaarettada oychchanawu A woygadee?

  • Koyro Haasayissiyo Wode: (3 daq. woy sima) Haasayissiyo qofan doomma. Ne heeran asay eqettanawu denttiyo meeze gidida qofaa zaara. (th xinaate 4)

  • Koyro Haasayissiyo Wode: (5 daq. woy sima) Haasayissiyo qofan doomma. Yaatada Mishiraachuwaa giyo brooshuriyaa immada timirtte 5 goˈettada xannaˈissiyoogaa doomma. (th xinaate 8)

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA