Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | DOOMETTAABAA 32-33

Neeni Anjjuwaa Demmanawu Baaxetaydda Deˈay?

Neeni Anjjuwaa Demmanawu Baaxetaydda Deˈay?

32:24-28

Nuuni Yihoowa anjjuwaa demmanawu, nu deˈuwan ubbatoo Kawotettaabaa kaseyanawu baaxetana koshshees. (1Qor 9:26, 27) Nuuni Yihoowawu haggaaziyo wode, Yaaqoobi kiitanchchaara baaxetiyo wode bessidoogaa mala koshshay nuussikka deˈana bessees. Kaallidi deˈiyaabata oottiyoogan Yihoowa anjjuwaa demmanawu wozanappe koyiyoogaa bessoos.

  • Gubaaˈe shiiqotussi loytti giigettiyoogan

  • Ubbatoo haggaaziyoogan

  • Gubaaˈiyan deˈiya harata maaddanawu nuussi danddayettida ubbabaa oottiyoogan

Ne hanotay ay keenaa metiyaaba gidikkokka, Yihooway nena maaddanaadan ubbatoo woossa; qassi I nena anjjanaadan awu haggaazanawu wozanappe baaxeta.

INTTENA HAGAADAN OYCHCHITE, ‘Yihoowa anjjuwaa demmanawu ta deˈuwan awugaa ginan taani keehi baaxetana danddayiyaanaa?’