Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Hosppune 9-15

MAATIYOOSA 27–28

Hosppune 9-15
 • Mazamure 69⁠nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Biidi Erissiyo Ashkkara Oottite—Aybissi, Awan, qassi Waatidi?”: (10 daq.)

  • Maa 28:18—Yesuusawu gita maatay deˈees (w04-AM 7/1 8 ¶4)

  • Maa 28:19—Kumetta saˈan sabbakanaadaaninne tamaarissanaadan Yesuusi azaziis (“tana kaalliyaageeta oottite,” “asa ubbaa” Maa 28:19 xanna’anawu maaddiyaabaa, nwtsty)

  • Maa 28:20—Yesuusi azazidobaa ubbaa asay tamaaranaadaaninne oosuwan peeshshanaadan nuuni maaddana bessees (“eta tamaarissite” Maa 28:20 xanna’anawu maaddiyaabaa, nwtsty)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Maa 27:51—Magalashoy naaˈˈu kiyidi pooshettidoogee ay bessii? (“Beeta Maqidasiyan” “Magalaashoi” Maa 28:20 xanna’anawu maaddiyaabaa, nwtsty)

  • Maa 28:7—Yesuusi moogettido gonggoluwaa beˈanawu biida maccaasata Yihoowa kiitanchchay waati bonchchidee? (“haiquwaappe denddiichchiis ... yaagidi odite” Maa 28:7 xanna’anawu maaddiyaabaa, nwtsty)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaaradii?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe ayyaanaaban alˈˈo gidida harabaa ay akeekadii?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Maa 27:38-54

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (2 daq. woy sima) Haasayissiyo qofaa goˈetta.

 • Koyro Zaaretti Oychchiyo WodeBiiduwaa: (5 daq.) Biiduwaa bessa; yaatidi tobbite.

 • Haasayaa: (6 daq. woy sima) g17.2-AM 14—Huuphe Yohuwaa: Yesuusi Hayqqidoy Masqqaliyaa bollaanee?

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA