Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Hosppune 23-29

MARQQOOSA 3–4

Hosppune 23-29
 • Mazamure 77⁠nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Sambbatan Pattiyoogaa”: (10 daq.)

  • Mar 3:1, 2—Ayhuda haymaanootiyaa kaalettiyaageeti Yesuusa bolli pirddanawu gaaso koyidosona (jy-AM 78 ¶1-2)

  • Mar 3:3, 4—Sambbataa higgiyaa xeelliyaagan eti Xoossaa Qaalan baynna balabaa qoppiyoogaa Yesuusi eriis (jy-AM 78 ¶3)

  • Mar 3:5—Yesuusi “eti yootin siyennaageeta gidiyo gishshau, etau keehi qarettiis” (“etau keehi qarettiis” Mar 3:5 xanna’anawu maaddiyaabaa, nwtsty)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Mar 3:29—Geeshsha ayyaanaa bolli iitabaa haasayiyoogaa giyoogee woygiyoogee, qassi hegee ay kaalettii? (“Geeshsha Ayyaanaa bolli iitabaa haasayiya,” “merinau nagara” Mar 3:29 xanna’anawu maaddiyaabaa, nwtsty)

  • Mar 4:26-29—Zerettaa zeridi xiskkida bitaniyaabaa Yesuusi yootido leemisuwaappe ay tamaariyoo? (w14 12/15 12-13 ¶6-8)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaaradii?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe ayyaanaaban alˈˈo gidida harabaa ay akeekadii?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Mar 3:1-19

MINNADA HAGGAAZA

 • Naaˈˈantto Zaaretti Oychchiyo Wode: (3 daq. woy sima) Haasayissiyo qofaa goˈetta.

 • Heezzantto Zaaretti Oychchiyo Wode: (3 daq. woy sima) Issi xiqisiyaa doora; yaatada xannaˈissanawu goˈettiyo xuufiyaa awu imma.

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode: (6 daq. woy sima) bhs 36 ¶21-22—Tamaariyaa wozanaa waati denttettanaakko bessa.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 103

 • “Siyanau Haitti De7iyo Urai Siyo”: (15 daq.) Marqqoosa 4:9 birshshettaa qonccissa (““Siyanau haitti de7iyo urai siyo” Mar 4:9 xanna’anawu maaddiyaabaa, nwtsty). Zoriyaa Siyada Aadhdhida Eranchcha Gida giyo biiduwaa bessa. Yaatada, ‘Xoossaa Siiquwan De’a’ giyo maxaafan shemppo 4n, “Zoriyaa Siya; Seeraa Ekka” yaagiya saaxiniyaa tobbite.

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: (30 daq.) bhs shem. 5 ¶14-20

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 18⁠nne Woosaa