Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Hosppune 16-22

MARQQOOSA 1–2

Hosppune 16-22
 • Mazamure 130⁠nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Ne Nagarai Atto Geetettiis”: (10 daq.)

  • [Marqqoosa Erissuwaa giyo biiduwaa bessa.]

  • Mar 2:3-5—Yesuusi bollay silido bitaniyaa maarotettan pattiis (jy-AM 67 ¶3-5)

  • Mar 2:6-12—Yesuusi bollay silido bitaniyaa pattiyoogan bawu nagaraa maariyo maatay deˈiyoogaa bessiis (“awgee matee” Mar 2:9 xanna’anawu maaddiyaabaa, nwtsty)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Mar 1:11—Yihooway Yesuusawu giidobay woygiyoogee? (“saluwaappe ... qaalai yiis,” “ta Na7ai nena,” “tana nebai ufaissees” Mar 1:11 xanna’anawu maaddiyaabaa, nwtsty)

  • Mar 2:27, 28—Yesuusi bana “Sambbataukka Goda” giidoy aybissee? (“Sambbataukka Goda” Mar 2:28 xanna’anawu maaddiyaabaa, nwtsty)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaaradii?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe ayyaanaaban alˈˈo gidida harabaa ay akeekadii?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Mar 1:1-15

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (2 daq. woy sima) Haasayissiyo qofan doomma. Intte heeran meeze gidida, eqettanawu denttiyo qofawu zaaruwaa yoota.

 • Koyro Zaaretti Oychchiyo Wode: (3 daq. woy sima) Haasayissiyo qofaa goˈetta.

 • Naaˈˈantto Zaaretti Oychchiyo WodeBiiduwaa: (5 daq.) Biiduwaa bessa; yaatidi tobbite.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 44

 • “Taani Nagaranchcha Xeesanau Yiidoogaappe Attin, Xillota Xeesanau Yabeikke”: (7 daq.) Tobbiyoogaa. Qashuwan Diyoosaappe Ufayssiya De’o Demmaas giyo biiduwaa bessa. Yaatada ha oyshata oycha: Donalddi tumuppe ufayttanaadan maaddidabay aybee? Nuuni sabbakiyo wode, asa asappe shaakkennaagaa Yesuusaagaadan waati bessana danddayiyoo?—Mar 2:17.

 • Yihooway ‘Coo Atto Gees’: (8 daq.) Tobbiyoogaa. Yihoowa, Taani Nena Sinttayana giyo biiduwaa bessa. Yaatada, kaallidi deˈiya oyshata oychcha: Anelisa Yihoowakko waana simmadee, qassi A Yihoowakko simmidoy aybissee? (Isi 55:6, 7) Yihoowawu oottiyoogaa loddan loddan aggidaageeta minttettanawu I deˈuwan hanidabaa waata goˈettana danddayay?

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: (30 daq.) bhs shem. 5 ¶9-13, Wurssetta Qofaa 15

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 18⁠nne Woosaa