Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Eta Ufayssan Mokkite

Eta Ufayssan Mokkite

Ufayssan mokkana bessiyoy oonee? SHiiquwaa yiya ubbaa mokkana bessees; hegeetikka kase yi erenna asatanne nu lagge gidiya Kiristtaaneta ubbaa. (Roo 15:7; Ibr 13:2) Hara biittappe yiida ishaa woy gubaaˈiyaara hashetiyoogaa aggidi, amarida layttappe guyyiyan yiida ura gidana danddayees. He asati inttena gidiyaakko intteyyo aybi siyettanaakko qoppite. Asay inttena ufayssan mokkidi sarotiyaakko ufayttekketii? (Maa 7:12) Hegaa gishshawu, Kawotettaa Addaraashan deˈiya asaa, shiiqoy doommanaappe kasenne wuri simmin sarotanawu baaxetiyoogee loˈˈo. Yaatiyoogee, gubaaˈiyan deˈiya ubbay issoy issuwaara siiqettanaadan, qassi Yihoowaykka bonchettanaadan oottees. (Maa 5:16) SHiiquwan deˈiya ubbaara haasayana danddayettennaagee qoncce. SHin nuuni nuuppe koyettiyaabaa oottikko, ubbaykka ufayttana. *

Wozanappe imattaa mokkiyoogaa Godaa Kahuwaa mala dumma wodetu xallan gidennan, ubba wodekka bessana koshshees. Nu shiiquwaa kase yi erenna asati yiidi, nu giddon tumu siiqoy deˈiyoogaa beˈiyoogee eti Xoossaa bonchanaadaaninne nunaara geeshsha goynuwaa goynnanaadan denttettana danddayees.—Yoh 13:35.

^ MENT. 3 Bohettidaageeti woy banttana gubaaˈiyaappe shaakkidaageeti shiiquwaa yaana danddayoosona; shin Geeshsha Maxaafay nuuni hegaa mala asata sarotennaadan yootees.—1Qor 5:11; 2Yoh 10.