Kawotettaa Addaraashan issi michiyo mokkoosona

DE'UWAANNE HAGGAAZUWAA–XANNA'IYO XUUFIYAA Hosppune 2017

Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa

Beegottite! maxeetiyaa, qassi Xoossaa Kawotettaabaa tumaa asaa haasayissanawu maaddiyaabaa. Leemisuwaa kaallada, neeni haasayissanawu qoppidobaa xaafa.

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Yihooway Intte Qofaanne Kandduwaa Suurisso

Urqqaa Medhiya Gitay nuussi loˈˈo eeshshay deˈanaadan maaddees; shin nuuni nuuppe koyettiyaabaa oottana koshshees.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Eta Ufayssan Mokkite

Gubaaˈe shiiquwaa yiya uri nuuni issoy issuwaara siiqettiyoogaa akeekana bessees. Neeni gubaaˈiyan siiqettiyo hanotay deˈanaadan ay oottana danddayay?

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Intteyyo Yihoowa ‘Eriya Wozanay’ Deˈii?

Ermmaasa shemppo 24n Xoossaa Yihooway asaa balasiyan leemisiis. Loˈˈo balase mala gididay oonee, nuuni eta leemisuwaa waati kaallana danddayiyoo?

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Ayyaanaaban SHuggidaageeta Minttettana Danddayeeta

Yihooway ayyaanaaban shuggidaageeta haˈˈikka alˈˈobadan xeellees. Eti gubaaˈiyawu simmanaadan waati maaddana danddayiyoo?

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Ermmaasadan Xala Gidite

Yerusalaame xayanaagaa Ermmaasi 40 layttawu awaajjiis. I ubbatoo waani xalana danddayidee?

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Kawotettaa Mazamuree Xalanaadan Denttettees

Kawotettaa mazamuriyaa yexxiyoogee Saksenhawuzen kambbiyan qashettida Kiristtaaneti minnanaadan maaddiis. Kawotettaa mazamuree paacee gakkiyo wode nunakka minttettana danddayees.

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Yihooway Ooratta Maachaabaa Kasetidi Yootiis

Ooratta maachay Higgiyaa maachaappe aybin dummatii, qassi i merinawu goˈˈiyoy ayba ogiyaanee?