Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Asaa Haasayissiyoogaa Doommanawu Giigida Oorattabaa

Asaa Haasayissiyoogaa Doommanawu Giigida Oorattabaa

Asawu immiyo Wochiyo Keelaa wurssetta sinttan deˈiya qofay, Ichashe 2016ppe doommidi, “Geeshsha Maxaafay Woygii?” gees. He qofay Geeshsha Maxaafaappe asaara haasayaa doommanaadan nuna maaddanawu giigidaba. Hegee nu trakttetuugaadan giigiis. Hegan issi uri ba qofaa yootanaadan oychidi Geeshsha Maxaafaappe zaariyo zaaroynne tobbiyo hara qofaykka deˈees.

Geeshsha Maxaafaa qofaa ufayssiya hanotan tobbiyoogee darotoo xinaatiyaa doomissanawu maaddees. Ha ooratta qofaa ayyaanaabaa namisettidaageeta maaddanawu goˈettite.—Maa 5:6.

WAATI GOˈETTANEE?:

  1. Oyshatuppe issuwaa xeelliyaagan keettaaway ba qofaa yootanaadan oychite

  2. I zaariyoobaa ezggite, qassi a qofaa akeekidoogaa qonccissite

  3. “Geeshsha Maxaafaa Qofaa” giyaagaa garssan deˈiya xiqisiyaa nabbabite, qassi he xiqisiyaabaa woygi qoppiyaakko yootanaadan a oychite. Tobbanawu ayyo wodee deˈikko, “Geeshsha Maxaafaappe Harabaa Ay Tamaarana Danddayiyoo?” giyaagaa garssan deˈiya qofaappe issuwaa tobbite

  4. Maxeetiyaa immite

  5. Simmi yiidi naaˈˈantto oyshaa tobbanawu issippe halchite