Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 MINNADA HAGGAAZA

Gita SHiiquwawu Asaa SHoobbiyo Zamachaa

Gita SHiiquwawu Asaa SHoobbiyo Zamachaa

Layttan layttan, killiliyaa shiiquwan giigiya ayyaanaabaa gibiraa yeemottidi naagoos. Yihoowa loˈˈotettaa beˈanawu haratikka nunaara shiiqanaadan daro asaa shoobbana. (Maz 34:8) Cimati ubbay shoobe woraqataa waatidi loytti goˈettanaakko kuuyoosona.

HASSAYANA BESSIYAABAA

  • Nu killiliyaa shiiqoy awudee?

  • Asaa shoobbiyoogaa nu gubaaˈiyan awude doommanee?

  • Haggaazuwawu awude awude shiiqiyoo?

  • Zamachawu taani halchidobay aybee?

  • Oona oona shoobbanawu qoppidanaa?

WOYGUUTEETII?

Saroti simmidi hagaadan gaana danddayeeta:

“Kumetta saˈan issi gita shiiquwawu ha shoobe woraqataa asawu immoos. Gallassay, saateenne sohoy ha shoobe woraqatan deˈees. Neenikka nunaara shiiqanaadan wozanappe koyoos.”

KOYIYA ASAA WAATI MAADDANEE?

Gita shiiquwawu keehi daro asaa shoobbanawu koyikkokka, eranawu koyiya asaa sohuwaara maaddana koshshees.

Qeeraanne Woggaa shoobe woraqataara maxeeteta immana danddayeeta.