Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | IYYOOBA 28-32

Xoossawu Ammanettidi Deˈiyoogan Iyyoobi Loˈˈo Leemiso

Xoossawu Ammanettidi Deˈiyoogan Iyyoobi Loˈˈo Leemiso

Iyyoobi Yihooway kessido kandduwaa maaraa kaallanawu murttiis

31:1

  • I xeelliyooban naagettiis; ba machee xallaa siiqiis

Iyyoobi bana hara asaara gattiyaaban loˈˈo leemiso

31:13-15

  • I ashkke, suurenne maariya asa. I somˈˈo xeellennan asa ubbawu qoppees

Iyyoobi keha, yaaretiya asa gidenna

31:16-19

  • I harata maaddiyaanne hiyyeesawu koshshiyaabaa immiya asa