Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa

Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa

BEEGOTTITE!

Xuufiyaa Immiyoogaa: Hagee mati kiyida Beegottite! Maxeetiyaa.

Oyshaa: Hagan sinttaa 2n deˈiya oyshaa beˈa. Ne qofay aybee?

Xiqisiyaa: Luq 7:35

Ha huuphe yohoy, ha qofay Geeshsha Maxaafaa xeelliyaagankka tuma gidiyoogaa qonccissees.

BEEGOTTITE!

Oyshaa: Hagee kaallana bessiyo loˈˈo maara gaada qoppay?

Xiqisiyaa: Maa 6:34

Xuufiyaa Immiyoogaa: [“Geeshsha Maxaafay Yootiyoobaa—Unˈˈettiyoogaa” giya huuphe yohuwaa kessa.] Ha huuphe yohoy nuuni unˈˈissiyaabaa waati genccana danddayiyaakko yootees.

Geeshsha Maxaafay Tamaarissiyoy

Oyshaa: Xoossaa ammaniya daroti akko shiiqana koyoosona. Geeshsha Maxaafay nuuni Xoossaakko shiiqanaadan shoobbiyoogaa eray?

Xiqisiyaa: Yaaq 4:8a

Xuufiyaa Immiyoogaa: Ha maxaafay nuuni Geeshsha Maxaafaa goˈettidi Xoossaabaa loytti eranaadan maaddanawu giigiis. [Geeshsha Maxaafay Tamaarissiyoy giyo maxaafaa shemppo 1 qonccissa.]

NEENI HAASAYISSANAWU QOPPIDOBAA XAAFA

 

Leemisuwaa kaallada, neeni haasayissanawu qoppidobaa xaafa.