Amarkkan, Niwu Jerssen 2014n gita shiiquwan deˈiya ishatanne michota

DE'UWAANNE HAGGAAZUWAA–XANNA'IYO XUUFIYAA Hosppune 2016

Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa

Beegottite! maxeetiyaanne Geeshsha Maxaafay Tamaarissiyoy giyo maxaafaa asawu immanawu maaddiyaabaa. Leemisuwaa kaallada, neeni haasayissanawu qoppidobaa xaafa.

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Harata Keha Qaalan Minttettite

Iyyooba heezzu laggeti a minttettiyaabaa aybanne gibookkona. Ubba eti a mootidi i yaa unˈˈettanaadan oottidosona. (Iyyooba 16-20)

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Asaa Haasayissiyoogaa Doommanawu Giigida Oorattabaa

Geeshsha Maxaafaa qofaa asawu yootanawu “Geeshsha Maxaafay Woygii?” giyo huuphe yohuwaa goˈetta

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Iyyoobi Bala Qofaa Eqettiis

Seexaanaa wordduwaappe amaridaagaa nuna xeelliyaagan Yihoowassi siyettiyaabaara geeddarssa. (Iyyooba 21-27)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Xoossawu Ammanettidi Deˈiyoogan Iyyoobi Loˈˈo Leemiso

Iyyoobi Yihooway kessido kandduwaa maaraa kaallanawu, qassi loˈˈotettaaninne suuretettan a milatanawu murttiis. (Iyyooba 28-32)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Tumu Laggee Minttettiyaabaa Zorees

Eelihu ba laggiyaa Iyyooba siiquwan oyqqido leemisuwaa kaalla. (Iyyooba 33-37)

MINNADA HAGGAAZA

Gita SHiiquwawu Asaa SHoobbiyo Zamachaa

Killiliyaa shiiquwawu shoobe woraqataa asawu immiyo wode neeni qoppana koshshiyoobata. Asaa waata haasayissanaakko meezeta.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Gita SHiiquwaa Hassayissuwaa

Gita shiiquwan harata siiqiyoogaa waata bessanaakko qoppa.