Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | AJJUUTAA 4-6

Oyddu Paraasata

Oyddu Paraasata

6:2, 4-6, 8

Yesuusi saluwan Seexaanaaranne daydanttatuura olettidi eta saˈawu oliyoogan ‘xooniiddi kiyiis.’ Yesuusi ha wurssetta wodiyan ba ashkkarata maaddiyoogaaninne naagiyoogan xooniiddi deˈees. Hara heezzu paraa asati piriixiyoogaa Armmageedoona olan teqqi simmidi, eta piriissay kaalettido bashshaa xayssiyoogan, ‘I ba xoonuwaa polana.’