Maalaawen dumma dumma biittaappe gita shiiquwaa yiidaageeti omarssan JW Brodkastingiyaa beˈanawu shiiqidosona

DE'UWAANNE HAGGAAZUWAA–XANNA'IYO XUUFIYAA Hidaare 2019

Haasayissiyo Qofaa

Deˈuwawu halchidobaanne Xoossay sinttappe oottanawu qaalaa gelidobaa kaalli kaalli asaara haasayanabaa.

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Ha Saˈaa Woy Saˈan Deˈiya Aybanne Siiqoppite

Nuna Yihoowappe haassana danddayiya ha alamiyaappenne I shiishshiyoobaatuppe naagettanaadan nuna aybi maaddanee?

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Bullachchanawu Halchchiyo Wode Alamiyaa Qofaappe Naagettite

Bullachchanawu halchchiyaageeti bantta bullachchaa geeshshaa kahaaninne zilˈˈettennan kessanawu eta maaddana Geeshsha Maxaafay yootiyo maarati aybee?

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Nuuni Tuman Deˈanawu Baaxetana Koshshees

Nuuni ammanuwawu waani baaxetiyoo?

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

“Taani Ne Oosuwaa. . .Erais”

Yesuusi gubaaˈiyan hanettiiddi deˈiya ubbabaa erees; qassi cimata kaalettees.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Nuussi Koshshiyaabaa Yihooway Erees

Gita shiiqoti ubbay nuussi koshshiyaaba xalla milatiyoy aybissee? Gubaaˈiyan saaminttawu gidduwan shiiqiyo shiiquwaa keehi minttettiyaagaanne maaddiyaagaa oottiyay aybee?

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Oyddu Paraasata

Ha wodiyan nuuni Ajjuutaa maxaafan leemiso hanotan qonccida oyddu paraasatubaa markkattoos. Oyddu paraasati aybiyyo leemisoo?

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Yihooway Ufayssan Immiyaagaa Siiqees

Nu heeraaninne kumetta saˈan oosettiya Yihoowa Markkatu oosuwaa miishshan waati maaddana danddayiyoo?