Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Hidaare 19-25

OOSUWAA 4-5

Hidaare 19-25
 • Mazamure 73⁠nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Xoossaa Qaalaa Xalan Yootiyoogaa Aggibookkona”: (10 daq.)

  • Oos 4:5-13—PHeexiroosinne Yohaannisi “tamaaribeenna coo asa” gidikkokka, deriyaa haariyaageetu sinttaaninne parisaawetu sinttan bantta ammanuwaabaa yootanawu yayyibookkona (w08-AM 9/1 15, saaxiniyaa; w08-AM 5/15 30 ¶6)

  • Oos 4:18-20—Asay eta manddikkokka, PHeexiroosinne Yohaannisi sabbakiyoogaa aggibookkona

  • Oos 4:23-31—Koyro xeetu layttan deˈida Kiristtaaneti xalanawu Yihoowa geeshsha ayyaanan ammanettidosona (it-1-E 128 ¶3)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Oos 4:11—Yesuusi ‘godaa xaphuwaa minttiya shuchcha’ gidiyoy ayba ogiyaanee? (it-1-E 514 ¶4)

  • Oos 5:1—Hanaaneenne Saphphiira bantta gadiyaappe amaridaagaa bayzzidoy aybissee? (w13 4/1 14 ¶4)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaaradii?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe ayyaanaaban alˈˈo gidida harabaa ay akeekadii?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Oos 5:27-42

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (2 daq. woy sima) Haasayissiyo qofan doomma. Intte moottan eqettanawu denttiyo meeze gidida qofaa issi uri denttees.

 • Koyro Zaaretti Oychchiyo Wode: (3 daq. woy sima) Haasayissiyo qofan doomma. Haasayissiyo uri Kiristtaane gidennaagaa yootees.

 • Naaˈˈantto Zaaretti Oychchiyo Wode—Biiduwaa: (5 daq.) Biiduwaa bessa; yaatidi tobbite.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 82

 • Xuufiyaa Gaariyan Wottidi Markkattiyoogan Kumetta Saˈan Demmido Ayfiyaa”: (15 daq.) Haggaazuwaa xomoosiya ishay ezggiyaageetuura tobbiyoogaa. Biiduwaa bessa (NU SHIIQOTANNE HAGGAAZUWAA giyaagan). Intte gubaaˈee xarapheezan woy gaariyan wottidi markkattiyaaba gidikko, hegaadan markkattiyoogaa ootti-besuwan bessa. Hegaara gayttidaagan gubaaˈee halchchidobaa yoota. Wodee deˈikko, hegaadan oottiyoogan demmido ufayssiyaabaa yoota woy hegaa ootti-besuwan bessa. Aassiyaageeti hegaadan waati haggaazana danddayiyaakko yoota.

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: (30 daq.) bhs shem. 12 ¶20-22, Zaaretuwaa

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 107⁠nne Woosaa