Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Hidaare 12-18

OOSUWAA 1-3

Hidaare 12-18
 • Mazamure 104⁠nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Kiristtaane Gubaaˈiyan Geeshsha Ayyaanay Gukkiis”: (10 daq.)

  • [Oosuwaa Erissuwaa giyo biiduwaa bessa.]

  • Oos 2:1-8, 14, 37, 38, 41—Yesuusi erissiyo ashkkarati geeshsha ayyaanaa demmi simmidi markkattin 3,000 gidiya asay xammaqettiis

  • Oos 2:42-47—Yesuusi erissiyo ashkkarati harasaappe yiidi xammaqettida oorattatuyyo kehidi eta imatuwaa mokkido gishshawu, Yerusalaamen takkin eta ammanoy minniis (w86-E 12/1 29 ¶4-5, 7)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Oos 3:15—Yesuusi “De7uwaa immiyaagaa” geetettidoy aybissee? (it-2-E 61 ¶1)

  • Oos 3:19—Yihooway issi ura nagaraa atto gees giyoogee woygiyoogee? (w13 6/15 20 ¶12)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaaradii?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe ayyaanaaban alˈˈo gidida harabaa ay akeekadii?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Oos 2:1-21

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (2 daq. woy sima) Haasayissiyo qofaa goˈetta.

 • Koyro Zaaretti Oychchiyo WodeBiiduwaa: (5 daq.) Biiduwaa bessa; yaatidi tobbite.

 • Haasayaa: (6 daq. woy sima) it-1-E 129 ¶2-3—Ammanetti Deˈida Kiitettida Harati Hayqqin Eta Sohuwan Asi Doorettibeenna, SHin Yihuda Sohuwan Doorettidoy Aybissee?

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA