Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa

Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa

WOCHIYO KEELAA

Oyshaa: Xoossay nuuni hayqqanaadan halchidee?

Xiqisiyaa: Ajj 21:4

Xuufiyaa Immiyoogaa: Ha Wochiyo Keelay Geeshsha Maxaafay deˈuwaanne hayquwaa xeelliyaagan yootiyoobaa qonccissees.

TUMAA TAMAARISSA

Oyshaa: Xoossaa sunttay oonee?

Xiqisiyaa: Maz 83:18, NW

Tumaa: Xoossaa sunttay Yihoowa.

INTTE SOO ASAY UFAYTTANA DANDDAYEES

Erissiyoogaa: So asaa xeelliyaagan giigida ha qantta biiduwaa bessoos. [Intte Soo Asay Ufayttana Danddayees giyo biiduwaa bessa.]

Xuufiyaa Immiyoogaa: Biiduwan qonccida brooshuriyaa nabbabana koyikko, issuwaa ta neeyyo immana woy websaytiyaappe waata dawunlodde oottanaakko nena bessana.

NEENI HAASAYISSANAWU QOPPIDOBAA XAAFA

Neeni haasayissanawu qoppidobaa xaafanawu, kasetiya leemisotuugaa malaa go’etta